راه اندازی نسخه جدید سامانه اساتید و دانشجویی

اساتید و دانشجویان محترم

جهت مشاهده نسخه جدید سامانه اساتید و دانشجویی

لطفا به سایت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جناح مراجعه نمایید.http://www.janahiau.ac.ir
   1396/10/23 10:34