فرم های تخفیف دانشجویی


قابل توجه دانشجویان گرامی

فرم و شرایط تخفیف شهریه چند دانشجوئی در سایت دانشگاه قرار داده شده است . دانشجویان متقاضی لطفاً پس از مطالعه دقیق

شرایط تخفیف ، فرم مربوطه را پرینت گرفته و پس از تکمیل مدارک به امور شهریه ( آقای کتابی ) تحویل نمایند .

مهلت تحویل مدارک : 95/08/22 لغایت 95/09/03 می باشد .

http://janahiau.ac.ir/my_doc/janahiau/form.pdf   1395/8/18 14:24