دکتر عبدالله لاوری نیاد
نام و نام خانوادگی : دکتر عبدالله لاوری نیاد
سمت : مدیریت دانشگاه